Školské lesy SLŠ Prešov-Cemjata 1959-2009

  • 05. 03. 1959  Školské polesie Cemjata Lesníckej technickej školy v Lipovciach
  • 03. 09. 1964  Školské polesie Cemjata pri Strednej lesníckej technickej škole v Prešove
  • 18. 05. 1972  Samostatná prevádzková jednotka tvoriaca so školou jednotné výchovné zariadenie
  • 01. 01. 1974  Správa školských lesov pri SLTŠ V PREŠOVE
  • 01. 01. 1991  Školské lesy pri Strednej lesníckej škole Prešov-Cemjata, bez právnej subjektivity
  • 01. 12. 1993  Školské lesy pri SLŠ Prešov-Cemjata, príspevková organizácia s právnou subjektivitou
  • 24. 07. 1996  Školské lesy SLŠ Prešov-Cemjata, samostatná príspevková organizácia s právnou subjektivitou
  • 01. 09. 2008 Školské hospodárstvo

Školské lesy Cemjata pri SLŠ Prešov (ďalej iba ŠkL) boli založené 5. 3. 1959 delimitáciou od Štátnych lesov. Lesný užívateľský celok Cemjata (ďalej iba LUC Cemjata) bol vytvorený Krajským úradom Prešov, odbor pozemkový poľnohospodárstva a lesného hospodárstva rozhodnutím číslo: 00/00713-Fa, zo dňa 17. 10. 2000 v súvislosti s obnovou lesného hospodárskeho plánu (ďalej iba LHP Cemjata) platného pre roky 2002-2011. Obsahuje lesné pozemky s celkovou výmerou 1 262,82 ha, z toho pozemky lesného hospodárskeho celku Cemjata (ďalej iba LHC Cemjata majú výmeru 1 253,10 ha a LHC Radatice 9,72 ha. Celý LUC Cemjata je zaradený do kategórie lesov U, teda lesov osobitného určenia. Súčasným zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, odbor školstva a telesnej kultúry. Podľa zriaďovacej listiny z 2. 9. 1996 sú samostatnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou. Podľa zákona NR SR číslo 279/1993 Z.z. par. 1, odsek 2, písmeno "e" sú školským účelovým zariadením. ŠkL obhospodarujú poľovný revír o výmere 1941 ha, z toho lesnej pôdy je 1410 ha, 531 ha poľnohospodárskej pôdy.